ul. Marszałkowska 85   /    00-683 Warszawa  |   Tel: +48 22 400 50 43; 517 933 301

16-17.04.2024 – Dwa spotkania „Jak skutecznie pomagać uzależnionym i wykluczonym społecznie” – Suwałki i Białystok

Stowarzyszenia Jump 93 we współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach oraz ze Stowarzyszeniem Droga w Białymstoku, zorganizowało i przeprowadziło w dniach 16-17.04 br. dwa spotkania wokoło problematyki narkomanii i wykluczenia społecznego. Pierwsze ze spotkań cyklu „Jak skutecznie pomagać uzależnionym i wykluczonym społecznie” dedykowane pracownikom socjalnym odbyło się w Suwałkach, drugie dla terapeutów uzależnień miało miejsce w Białymstoku.

Obydwa wydarzenia były częścią działań prowadzonych przez Stowarzyszenie Jump 93 w ramach projektu Podlaskie Centrum Zintegrowanej Pomocy Uzależnionym i Wykluczonym Społecznie.

Wybrane zagadnienia, które poruszyliśmy:

 • Polski model pomocy użytkownikom substancji psychoaktywnych, jego mocne i słabe strony
 • Reintegracja społeczna jako najsłabsze ogniwo systemu pomocy.
 • Koszty narkomanii w Polsce i co z nich wynika dla reintegracji społecznej. Miejsce opieki społecznej w kosztach systemu pomocy.
 • Problemy socjalne klientów.
 • Poradnictwo prawne i jego rola w procesie zdrowienia.
 • Aktywna rekreacja w procesie zdrowienia.
 • Rekomendacje dla reintegracji społecznej Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS, w Warszawie.
 • Mocne i słabe strony leczenia substytucyjnego. Co działa, co można poprawić.
 • Jak zaimplementować leczenie substytucyjne w miejscowościach o niewielkiej liczbie użytkowników opioidów.
 • Doświadczenia warszawskie – redukcja popytu na heroinę w 2006 r.
 • Bezdomność narkotykowa.
  Każde spotkanie zakończyliśmy dyskusją z udziałem osób z własną historią uzależnienia i leczenia, aktywistów Jump 93.

Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Skip to content