JUMP 93 - Stowarzyszenie pacjentów programów substytucyjnych - jump93.pl

top news port mstr galp
Notatka ze spotkania w Urzędzie Marszalkowskim ws. Szpitala Zakaźnego
23-12-2016 Marta Gaszyńska 9426
Pdf
Drukuj
Powrót
Obrazek aktualności

Notatka ze spotkania ws. problemów programu substytucyjnego przy Szpitalu Zakaźnym w Warszawie, przy ul. Wolskiej 37. Miejsce spotkania: Mazowiecki Urząd Marszałkowski, Warszawa, ul. Jagiellońska 26

Uczestnicy spotkania:

1. Agnieszka Gonczaryk, Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

2. Paulina Safuła, Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

3. Agnieszka Kujawska–Misiąg, Dyrektor SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie, ul. Wolska 37

4. dr. Grażyna Cholewińska - Szpital Zakaźny w Warszawie, ul. Wolska 37

5. Andrzej Mazur, Dyrektor SWZPZPOZ w Warszawie (Szpitala Nowowiejskiego), przy ul. Nowowiejskiej 27

6. Jacek Charmast, przedstawiciel Komisji Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS przy UM St. Warszawa, prezes Stowarzyszenie Jump 93,

Spotkanie prowadziła p. Dyrektor Agnieszka Gonczaryk, która po przywitaniu jego uczestników oddała im głos. Uczestnicy przedstawili swoje stanowiska.

Przedstawiciele Szpitala Zakaźnego, uzasadnili potrzebę zakończenia działalności programu substytucyjnego przy ul. Wolskiej 37, w jego dotychczasowej lokalizacji. Przyczyną tej decyzji jest odejście na emeryturę trzech kluczowych pracowników programu oraz zakłócenia związane z jego funkcjonowaniem, w tym problemy z bezpieczeństwem wokoło placówki: działalność przestępczą i przypadki przemocy. Stwierdzono, że wyniku zmian kadrowych na stanowisku Komendanta IV Komendy Policji pogorszyła się współpraca z Policją, co miało negatywny wpływ na kwestie bezpieczeństwa. Jednocześnie przedstawiciele Szpitala Zakaźnego zapewnili, że pacjentom zostanie zagwarantowana ciągłość leczenia, a umowa dot. leczenia substytucyjnego zostanie przez NFZ anektowana na rok przyszły. Poinformowali ponadto, że zostanie przeprowadzona weryfikacja pacjentów, pod kątem zasadności stosowania terapii substytucyjnej u niektórych osób.

Przedstawiciel Szpitala Nowowiejskiego, p. Andrzej Mazur stwierdził, że kierowany przez niego szpital prowadzi obecnie największy w Polsce program substytucyjny, który ze względu na liczbę pacjentów już przysparza wielu problemów, stąd szpital nie podejmie ryzyka przyjęcia 100 nowych pacjentów substytucyjnych z Wolskiej 37. Niemniej jednak, aktualnie trzy placówki NZOZ zgłaszają zainteresowanie kontynuacją prowadzenia programu substytucyjnego, po zamknięciu tej działalności przy Szpitalu Zakaźnym.

Przedstawiciel Komisji Dialogu Społecznego przedstawił kontekst problemów Szpitala Zakaźnego oraz problemy innych działalności leczniczych i pomocowych. Przypomniał obecnym, że 12 lat temu Warszawa, była największym w Polsce rynkiem opiatów, a streetworkerzy obsługiwali ok. 2000 osób rocznie w programie wymiany igieł i strzykawek. Wówczas, działało w Warszawie tylko ok. 250 miejsc leczenia substytucyjnego, a czas oczekiwania leczenie przekraczał dwa lata. W 2004 r. podczas spotkania zainicjowanego przez UM ST. Warszawy oraz Centrum Redukcji Szkód Monar - spotkanie z udziałem KBPN, NFZ, IPiN - podjęto decyzje, w wyniku których liczba miejsc leczenia substytucyjnego została zwielokrotniona. Obecnie w Warszawie korzysta z przedmiotowego leczenia ponad 900 osób. Zlikwidowano wówczas tzw. warszawski „bajzel”, poprawiono bezpieczeństwo i wizerunek Warszawy, zmniejszono radykalnie popyt na kompot i heroinę. Podczas konferencji w 2004 r. wskazywano dodatkowo na konieczność zastosowania innych zabezpieczeń, poprawiających sytuację epidemiologiczną i bezpieczeństwo Miasta. Wskazywano na potrzebę równomiernego i proporcjonalnego rozkładu miejsc w programach substytucyjnych w poszczególnych dzielnicach, na potrzebę tworzenia nowych miejscach noclegowych i świetlic dla bezdomnych narkomanów. Przedstawiciel KDS stwierdził, że wszystkie utworzone wówczas i później programy substytucyjne i około-substytucyjne, są obecnie zagrożone. Fundacja Redukcji Szkód prowadząca punkt pobytu dziennego została usunięta z Woli, następnie z Pragi Południe, program substytucyjny przy Brzeskiej jest zmuszany do zmiany lokalizacji, noclegownia przy ul. Wenedów 2 już zmieniła lokalizację i przestała przyjmować osoby uzależnione od narkotyków, a schronisko przy Marywilskiej zmniejszyło liczbę miejsc z 15 do 5. Według przedstawiciela KDS w środowisku terapeutów i lekarzy często słyszana jest opinia, że nadchodzą złe czasy dla narkomanów, tymczasem Warszawa potrzebuje kolejnej podobnej do tej z roku 2004 strategicznej konferencji, a obecne spotkanie powinno być do niej wstępem. Konferencja powinna zająć się następującymi problemami:

- problem bezpieczeństwa trudnych w prowadzeniu działalności leczniczych i pomocowych.

- problem centralizacji lecznictwa substytucyjnego.

- problem demedykalizacji systemu pomocy uzależnionym.

- problemy readaptacji społecznej i deficytu punktów pobytu dziennego i schronisk dla uzależnionych od narkotyków.

- problem opieki nad chorymi i niepełnosprawnymi, którzy nie mogą docierać po lek substytucyjny.

Przedstawiciel KDS wyraził ubolewanie, że na spotkanie nie został zaproszony Komendant IV Komendy Policji w Dz. Wola, który w rozmowie z Jackiem Charmastem zaprzeczył, by Szpital Zakaźny kierował skargi do Policji w związku z problemami z bezpieczeństwem. Pracownicy środowiskowi Stowarzyszenia Jump 93 twierdzą, że po ich interwencji w Komendzie Policji przy Żytniej poziom bezpieczeństwa znacznie się poprawił . Odpowiednią interwencję podjęło w sprawie bezpieczeństwa również Miasto. Pismo w tej sprawie zostało przesłane zainteresowanym stronom.

Jacek Charmast stwierdził ponadto, że problemy kadrowe programu substytucyjnego są do przezwyciężenia i zadeklarował pomoc w znalezieniu nowych pracowników. Według posiadanych przez niego informacji, istnieje problem zastąpienia tylko jednej osoby (a nie trzech), tj. odchodzącego na emeryturę lekarza-psychiatry. Wyraził zaniepokojenie zapowiedzią weryfikacji pacjentów pod kątem zasadności stosowania leczenia substytucyjnego. Jego zdaniem przedstawione przez przedstawiciela Szpitala Zakaźnego przypadki mogą mieć jedynie charakter incydentalny, natomiast przerwanie leczenia pacjenta zakwalifikowanego do terapii (nawet w sposób nieprawidłowy), może budzić wiele zastrzeżeń. Jacek Charmast wyraził opinię, że najlepszym rozwiązaniem jest pozostawienie programu substytucyjnego w dotychczasowej lokalizacji i skupienie się na rozwiązaniu jego problemów dot. bezpieczeństwa i problemów kadrowych. Jednak w przypadku podtrzymania stanowiska administracji Szpitala Zakaźnego i konieczności zmiany lokalizacji programu, wszystkim jego pacjentom należy zapewnić ciągłość leczenia, w dotychczas stosowanej niskoprogowej formule wraz z zapewnieniem opieki i leczenia chorób współwystępujących.

P. Dyrektor Agnieszka Gonczaruk, wyraziła opinię, że Urząd Marszałkowski może zająć się obecnie jedynie rozwiązaniem problemów Szpitala Zakaźnego, natomiast pozostałe problemy wskazane przez przedstawiciela KDS powinno rozwiązywać Miasto. Zadeklarowała w imieniu Urzędu Marszałkowskiego gotowość udziału w przedmiotowych spotkaniach.

Wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili się, że zakończenie działalności programu substytucyjnego przy Szpitalu Zakaźnym może odbyć się tylko przy zachowaniu ciągłości leczenia i dotychczasowej formuły opieki.

Pdf
Drukuj
Powrót