ul. Marszałkowska 85   /    00-683 Warszawa  |   Tel: +48 22 400 50 43; 517 933 301

APEL DO PREMIERA MATEUSZA MORAWIECKIEGO

Stowarzyszenie JUMP 93 informuje, iż w związku z wystosowaniem przez Ogólnopolską Federację na Rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności apelu do premiera Morawieckiego w sprawie koordynacji działań w zakresie bezdomności, pisma do Minister Bojanowskiej ws. zwiększenia środków na program Bezdomność, a także Ministra Kwiecińskiego ws. dostępu nie-OPP do środków BGK, w pełni popiera treść apelu.

W apelu zwracamy uwagę na liczne przykłady problemów powodowanych przerzucaniem pełnej odpowiedzialności za problem bezdomności na Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – w szczególności w zakresie pomocy mieszkaniowej i współpracy ze służbą zdrowia, ale także w kwestiach związanych z wymiarem sprawiedliwości czy z korzystaniem z usług i praw obywatelskich związanych z zameldowaniem.

Domagamy się powołania przy Radzie Ministrów organu koordynującego współpracę międzyresortową w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności, do którego zadań należałoby m.in.:

• opracowanie i wdrażanie polskiej strategii zapobiegania i rozwiązywania problemu bezdomności, która uwzględniać będzie działania wychodzące poza obszar kompetencji resortu polityki społecznej;

• monitorowanie legislacji oraz programów rządowych i regionalnych związanych (także pośrednio) z rozwiązywaniem problemu bezdomności, a znajdujących się poza obszarem kompetencji resortu polityki społecznej;

• animowanie współpracy międzyresortowej mającej na celu upowszechnienie rozwiązań mieszkaniowych w reintegracji społecznej osób bezdomnych;

• mobilizowanie i wspieranie gmin w zakresie implementacji skutecznych programów rozwiązywania problemu bezdomności opartych o mieszkania;

• animowanie współpracy międzyresortowej mającej na celu uregulowanie dostępu do usług zdrowotnych, paliatywnych i post-hospitalizacyjnych dla osób bezdomnych;

• współpraca z organizacjami pozarządowymi;

• finansowanie działalności badawczej w zakresie zjawiska bezdomności w Polsce.

Panie Premierze, czas na działanie jest teraz!

Cc: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta

Zarząd Główny Monar

Caritas PolskaCaritas Diecezji Kieleckiej

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności

Fundacja Chrześcijańska Adullam

Gdyńska Koalicja „W obliczu bezdomności”

Habitat for Humanity Poland

EAPN Polska

ATD Polska

Łódzkie Partnerstwo Pomocy w sytuacji Wykluczenia i Bezdomności

Warszawska Rada Opiekuńcza KDS ds. Bezdomności

Najpierw mieszkanie

Fundacja Daj Herbatę

Kancelaria Sprawiedliwości Społecznej

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Wykluczenie

Fundacja Przystań Medyczna

Adam Bodnarngo.pl

Ops.pl Redakcja OPS.pl

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej

Feantsa – Working Together to End Homelessness in Europe

Skip to content