ul. Marszałkowska 85   /    00-683 Warszawa  |   Tel: +48 22 400 50 43; 517 933 301

RODO I COOKIES


Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Poniżej zamieszczamy informacje dla beneficjentów działań statutowych naszego stowarzyszenia, wolontariuszy oraz darczyńców.

Administratorem państwa danych osobowych jest  Stowarzyszenie JUMP 93 z siedzibą w w Warszawie, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000311195, sąd rejestrowy: SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO, posiadające: adres siedziby i do doręczeń: ul Wodniaków 19d, 03-992 Warszawa, NIP: 952 206 14 94, REGON: 141667019, oraz adres wykonywanej działalności i biura: ul. Marszałkowska 85, 00-683 Warszawa, adres poczty elektronicznej jump93@politykanarkotykowa.com

Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe pacjentów Poradni Terapii Uzależnień Stowarzyszenia JUMP 93, beneficjentów działań stowarzyszenia, darczyńców oraz wolontariuszy zgodnie z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ) i innymi przepisami prawa oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w postaci:

– imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres poczty elektronicznej – darczyńcy, wolontariusze, poradnictwo;

– imię, nazwisko, adres, dane medyczne, prawne oraz wszelkie inne powierzone nam dane – beneficjenci, pacjenci oraz uczestnicy innych przedsięwzięć statutowych stowarzyszenia;

W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzane są dane?

Każde przetwarzanie danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawa prawna przetwarzania danych jest różna, w zależności od celu, dla jakiego przetwarzane są dane. I tak:

  • W sytuacji, gdy została zawarta umowa cywilno-prawna, której stroną jest Stowarzyszenie JUMP 93, to Stowarzyszenie JUMP 93 przetwarza dane stron tej umowy w celu jej realizacji (niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy) – podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • W sytuacji, gdy Stowarzyszenie JUMP 93 podlega obowiązkowi prawnemu, do którego wypełnienia niezbędne jest przetwarzanie danych (np. przechowywanie faktur VAT i rachunków w celu wypełnienia obowiązków fiskalnych) to podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • W sytuacji, gdy Stowarzyszenie JUMP 93 dąży do zabezpieczenia prawnie swoich uzasadnionych interesów, to przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • W sytuacji, gdy Stowarzyszenie JUMP 93 przetwarza dane w ramach realizacji swoich zadań statutowych lub przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach zleconych zadań publicznych, to przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
  • W sytuacji, gdy osoba, której dane ma przetwarzać Stowarzyszenie JUMP 93 wyrazi na to zgodę to podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jak długo przetwarzane są dane?

Dane nie są przetwarzane dłużej niż jest to konieczne do zrealizowania celu, dla jakiego zostały zebrane lub, gdy wymaga tego nałożony na Stowarzyszenie JUMP 93 okres sprawozdawczy wobec grantodawców.

Komu możemy przekazać dane?

Stowarzyszenie JUMP 93, jeżeli ciąży na niej taki obowiązek, udostępnia bez wezwania dane podmiotom publicznym, które mają prawo i obowiązek je przetwarzać na podstawie przepisów prawa, bez zgody osoby, której dane dotyczą.

Stowarzyszenie JUMP 93 może udostępnić dane także innym podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, np. sądom lub organom ścigania – gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Administrator może udostępnić dane podmiotom, którym zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające), jak np. zewnętrzne biuro księgowe, operatorzy systemów informatycznych, operatorzy systemów płatności, operatorzy systemów telekomunikacyjnych, kancelarie prawne, doradcze itp.

Czy dane są przekazywane do Państw trzecich?

Nie, dane nie są przekazywane do Państw Trzecich, tj. poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy). Administrator nie udostępnia także danych organizacjom międzynarodowym.

Jakie prawa ma osoba, której dane są przetwarzane?

Osoba, której dane przetwarza Stowarzyszenie JUMP 93, ma prawo do żądania dostępu do tych danych, jak również ma prawo do ich sprostowania.
Jeżeli Stowarzyszenie JUMP 93 przetwarza dane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może także wycofać zgodę na ich przetwarzanie. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; telefon: 22 860 70 86

Strona internetowa

Wszelkie gromadzone przez nas dane są zbierane w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do sprawnego zarządzania naszym serwisem, oraz wykorzystywane tylko i wyłącznie w tym celu. Podczas wizyty na naszej stronie zbierane automatycznie są takie dane użytkowników, jak: adres IP (anonimizowany), typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz nazwa domeny, z której użytkownik wchodzi na naszą stronę, adres URL strony poprzednio odwiedzanej. Adresy IP w plikach dzienników serwera są zanonimizowane i nie można ich przypisać konkretnej osobie. Dane te wykorzystujemy wyłącznie do oceny działania i bezpieczeństwa naszej strony internetowej oraz do optymalizacji naszej oferty, dla generowania statystyk odwiedzin naszej strony (za pomocą narzędzia Google Analytics), co pomaga nam sprawnie administrować serwisem, zapewnić mu wysoką jakość merytoryczną, zapobiegać powstawaniu błędów w działaniu serwisu.

Użytkownicy mogą przeglądać nasz serwis anonimowo, nie wymagamy rejestracji, nie stosujemy żadnych narzędzi identyfikacji Użytkowników. Gromadzone dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasz serwis.

Nie przekazujemy żadnych gromadzonych danych innym podmiotom, nie udostępniamy ich nikomu, chyba że z takim żądaniem zwrócą się do nas organy państwa na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (np. w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa).

Polityka w odniesieniu do plików cookie

Nasza strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji z wyjątkiem informacji zawartych w plikach tekstowych określanych potocznie jako cookies (ciasteczka). Są one przechowywane w urządzeniu Użytkownika serwisu. Zazwyczaj zawierają one nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu Użytkownika i numer. Pliki cookie są wykorzystywane w celu dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości – w tym celu używamy narzędzia – Google Analytics udostępniane przez Google Inc.

Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu Użytkownika Serwisu oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu i administrator serwera. Pliki cookie nie są przez nas wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych identyfikujących użytkowników naszego serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pamiętaj, że możesz blokować i ograniczać instalowanie plików cookie za pomocą ustawień swojej przeglądarki lub za pomocą jednego z wielu dostępnych (darmowych) rozwiązań (np. Ghostery).

Skip to content