ul. Marszałkowska 85   /    00-683 Warszawa  |   Tel: +48 22 400 50 43; 517 933 301

STANOWISKO NGO W SPRAWIE RAPORTU KALETY

14 grudnia 2019, w Polityka.pl opublikowany został komentarz Pawła Walewskiego dotyczący Raportu Kalety, pt. „Raport Kalety obnażył brak elementarnej wiedzy posła PiS”.

Poniżej prezentujemy Państwu wspólne stanowisko Koalicji 1 Grudnia i Komisji Dialogu Społecznego ds przeciwdziałania narkomanii i HIV/AIDS przy Urzędzie m.st. Warszawy ws. raportu posła Sebastiana Kalety.

13.12.2019r.

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE

Koalicji 1 Grudnia oraz Komisji Dialogu Społecznego

ds. przeciwdziałania narkomanii i HIV/AIDS przy Urzędzie m.st. Warszawy

Jako organizacje pozarządowe działające na rzecz osób żyjących z HIV oraz na rzecz profilaktyki zakażeń HIV i przeciwdziałania narkomanii wyrażamy swoje oburzenie w związku z atakiem na warszawskie organizacje prowadzące działania profilaktyczne i prozdrowotne przy wykorzystaniu metody redukcji szkód. Dokument przygotowany przez posła Sebastiana Kaletę wskazuje na brak podstawowej wiedzy na temat tej właśnie, charakteryzującej się dużą skutecznością, metody prowadzenia działań z zakresu zdrowia publicznego i profilaktyki.

Redukcja szkód jest uznaną na świecie metodą ograniczania negatywnych konsekwencji ryzykownych zachowań seksualnych czy też przyjmowania substancji psychoaktywnych. Nie jest zachęcaniem do podejmowania ryzyka, ale opiera się na założeniu, że niektórzy ludzie – bez względu na społeczne postrzeganie określonych zachowań – i tak będą je podejmować. To, co można i należy zrobić, to wspierać ich w chronieniu się przed poważnymi konsekwencjami tych działań (ze śmiercią włącznie). Warto nadmienić, że redukcja szkód nie tylko ratuje życie osób narażonych na ryzykowne zachowania, ale także jest niezwykle ważna dla zdrowia publicznego. Zapobiega bowiem dalszemu rozwojowi epidemii infekcji przenoszonych drogą płciową i przez krew, odciążając system ochrony zdrowia poprzez ograniczenie nakładów finansowych na hospitalizację, diagnostykę i leczenie.

Niezrozumiałe we wspomnianym dokumencie jest także wielokrotne podkreślanie w tonie oskarżenia, że dany projekt/działanie profilaktyczne kierowane jest do społeczności LGBT+. Rozumiemy, że być może poseł Sebastian Kaleta wykazuje wrogą postawę wobec osób nieheteronormatywnych, jednak trudno nam zrozumieć fakt, że chciałby pozbawić je dostępu do działań profilaktycznych chroniących ich zdrowie i życie. Dostęp do ochrony zdrowia jest podstawowym prawem człowieka niezależnie od wieku, płci, sprawności, wyznania, czy także orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Ponadto, działania profilaktyczne celowane do określonych społeczności są skuteczniejsze, niż te kierowane do ogółu populacji, dlatego też prewencja w określonych grupach, zgodna z ich kulturą, językiem i doświadczeniami, jest wskaźnikiem profesjonalizmu osób realizujących wspomniane projekty.

Pragniemy z całą mocą podkreślić, że atak na organizacje prowadzące działania w ramach redukcji szkód jest w naszej ocenie społecznie szkodliwy. Utrudnianie i piętnowanie tego typu działań przyczyni się do dalszego rozwoju epidemii infekcji przenoszonych drogą płciową i przez krew. Do tej pory byliśmy krajem, który wzorcowo radził sobie z tą epidemią – między innymi właśnie dzięki konsekwentnie i profesjonalnie realizowanej strategii ograniczania szkód. Znamy działania organizacji wymienionych w prezentacji posła Sebastiana Kalety i wiemy, że są one prowadzone przez rzetelnych specjalistów oraz znajdują oparcie w dowodach naukowych.

Stowarzyszenie Polityki Zdrowotnej “Jeden Świat”

Ogólnopolska Sieć Osób Żyjących z HIV “SIEĆ PLUS”

Fundacja Parasol

Fundacja Res Humanae

Stowarzyszenie Da Du

Społeczny Komitet do Spraw AIDS

Stowarzyszenie Faros

Fundacja Edukacji Społecznej

Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS “Bądź z Nami”

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Podwale Siedem”

Stowarzyszenie Pozytywny Lublin

Stowarzyszenie Zjednoczenie Pozytywni w Tęczy

Stowarzyszenie Pomoc Socjalna

Stowarzyszenie MONAR

Fundacja Polityki Społecznej PREKURSOR

Sex Work Polska

Stowarzyszenie Program STACJA

Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności

Stowarzyszenia Jump 93.

Biuro Rzecznika Praw Osób Uzależnionych – programu prowadzonego w koalicji przez Polską Sieć Polityki Narkotykowej i Stowarzyszenie Jump 93

Skip to content