ul. Marszałkowska 85   /    00-683 Warszawa  |   Tel: +48 22 400 50 43; 517 933 301

Rzecznik

Program Biura Rzecznika Praw Osób Uzależnionych został powołany w 2009 roku. Była to nasza odpowiedź na problem nierównego traktowania osób używających narkotyki, a w szczególności na problem działania zbyt represyjnego prawa oraz na nieadekwatny do potrzeb społecznych model pomocy.

W ramach pełnionych funkcji Biuro monitoruje i nagłaśnia naruszenia, działa prewencyjnie i kreuje rzeczywistość wolną od naruszeń.

Osiągamy ten efekt poprzez publikacje i raporty, wystąpienia publiczne, stanowiska w istotnych dla osób używających narkotyków sprawach, rekomendacje dla instytucji przeciwdziałania narkomanii, opracowywanie i opiniowanie projektów zmiany prawa.

Bardzo istotnym elementem oferowanej przez nas pomocy są bezpłatne porady prawne oraz prowadzenie sprawy w zakresie sporządzania pism procesowych.

Biuro Rzecznika jest prowadzone kolegialnie przez: prawniczkę oraz Jacka Charmasta, pomysłodawcę programu i jego koordynatora. Jeżeli w związku z uzależnieniem, posiadaniem i używaniem nielegalnych substancji Twoje prawa zostały naruszone przez organy wymiaru sprawiedliwości, jeżeli spotkałeś się z brutalnością policji, służby więziennej lub jeżeli doświadczyłeś poniżającego traktowania w kontakcie ze służbą zdrowia czy placówkami terapeutycznymi napisz niezwłocznie do nas skargę. Opisz nam swój przypadek, a my za Twoją zgodą zajmiemy się nim. Przypadki, które nie trafią do postępowania prokuratorskiego posłużą do tworzenia dokumentacji pomocnej w działaniach na rzecz zmiany prawa czy eliminacji niewłaściwych praktyk.

Regulamin udzielania porad prawnych oraz zgłaszania nadużyć w ramach programu Rzecznika Praw Osób Uzależnionych

Informujemy, że  Stowarzyszenie JUMP 93 przetwarza Twoje dane w ramach realizacji swoich zadań statutowych lub przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach zleconych zadań publicznych, to przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO

– Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Poradni Prawnej przy Biurze Rzecznika Praw Osób Uzależnionych, zwanej dalej „Poradnią”.
– Celem Poradni jest udzielanie bezpłatnych porad prawnych oraz sporządzanie pism procesowych osobom mającym problemy lub pytania prawne związane z używaniem substancji psychoaktywnych.
– Obsługa prawna w ramach działalności Poradni jest wykonywana przez prawników oraz studentów prawa z sekcji Redukcji Szkód Kliniki Prawa Uniwersytetu Warszawskiego
– Nie udziela się porad prawnych przez telefon.
– Poradnia nie zajmuje się sprawami prowadzonymi przez adwokatów lub radców prawnych.
– Klient zainteresowany otrzymaniem pomocy prawnej w Poradni przychodzi na dyżur, kontaktuje się listownie lub mailowo.
– Na dyżury obowiązują zapisy telefoniczne.
– Porady prawne są udzielane w siedzibie Stowarzyszenia JUMP 93.
– Klient zobowiązuje się dostarczyć wszelkie dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy.
– Klienci są obsługiwani w kolejności zgłoszeń, sprawy pilne, w których biegnie termin, rozpatrywane są w pierwszej kolejności.
– Wyznaczony prawnik poradni prowadzi sprawę aż do jej zamknięcia lub przekazania, to z nim należy się kontaktować w razie pytań, wątpliwości lub dalszych problemów.
– Adres ul. Marszałkowska 85, 00-683 Warszawa jest adresem do korespondencji z poradnią.

– Dane klientów są przechowywane i przetwarzane zgodnie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883)
– Dokumenty i wiadomości otrzymane od klientów objęte są tajemnicą
– Przekazywanie informacji objętych tajemnicą za pomocą elektronicznych i podobnych środków przekazu odbywa się na odpowiedzialność klienta.
– Odpowiedzialność odszkodowawcza w związku ze świadczeniem pomocy prawnej w ramach Poradni jest wyłączona, z wyjątkiem sytuacji wyrządzenia szkody z winy umyślnej.

Pomoc możesz uzyskać:

On-line: rzecznik@jump93.pl

Bezpośrednio: W Biurze Rzecznika Praw Osób Uzaleznionych przy ul. Marszałkowskiej 85 w Warszawie, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu konsultacji.

Obowiązują zapisy telefoniczne w godz 11:00-16:00 +48 572 051 222; +48 517 933 301

Skip to content