ul. Marszałkowska 85   /    00-683 Warszawa  |   Tel: +48 22 400 50 43; 517 933 301

Statut

R O Z D Z I A Ł I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie JUMP 93, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawieobowiązującego prawa oraz niniejszego Statutu, posiadającym osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie podejmując jakiekolwiek działania, w szczególności wobec swoich członków, wolontariuszy, pracowników lub ich osób bliskich jest zobowiązane przestrzegać zapisów Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 2

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 3

 1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Warszawa.
 2. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić również działalność poza granicami kraju.

§ 4

Stowarzyszenie ma prawo powoływania oddziałów terenowych i jednostek organizacyjnych na zasadach określonych w dalszych postanowieniach Statutu.

§ 5

 1. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi oraz międzynarodowymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania.
 2. Stowarzyszenie może pozostawać członkiem tych organizacji tylko na zasadach pełnej autonomii.

§ 6

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.
 2. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań własnym majątkiem w stosunku swoich członków, wolontariuszy i pracowników lub ich osób bliskich.
 3. Stowarzyszenie nie może przekazywać własnego majątku na rzecz swoich członków, wolontariuszy i pracowników lub ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

R O Z D Z I A Ł II

Cele i formy działania

§ 8

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 1. ochrona zdrowia publicznego odnosząca się do negatywnych konsekwencji używania środków psychoaktywnych, redukcja popytu na te środki;
 2. promowanie realistycznej polityki narkotykowej;
 3. wspieranie i promowanie terapii podtrzymującej;
 4. wszechstronna pomoc osobom i grupom wykluczonym społecznie, nieprzystosowanym, dyskryminowanym, mniejszościom, chorym i niepełnosprawnym, zakażonym HIV, używającym narkotyki, opuszczającym zakłady karne, uchodźcom politycznym, ochrona praw kobiet, dzieci, osób starszych, ochrona praw ojca, praw pacjenta, obrona i aktywizacja społeczna tych osób i grup;
 5. minimalizacja szkód będących następstwem takich zjawisk i problemów społecznych jak narkomania, alkoholizm, bezdomność, przemoc, dyskryminacja, wykluczenie społeczne;
 6. wspieranie organizacji i inicjatyw działających na rzecz osób dyskryminowanych, chorych, defaworyzowanych, wykluczonych społecznie;
 7. wspieranie społeczeństwa obywatelskiego;
 8. wspieranie oraz promocja wolontariatu;
 9. wspieranie i kreowanie działań kulturalnych, w szczególności odnoszących się do działalności i misji Stowarzyszenia

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele prowadząc nieodpłatną i płatną działalność pożytku publicznego, realizowaną poprzez:

 1. Powoływanie i prowadzenie programów i placówek takich jak:
  • oddziały detoksykacyjne
  • poradnie i punkty konsultacyjne
  • ośrodki rehabilitacji
  • ośrodki pobytu dziennego
  • programy leczenia substytucyjnego
  • programy redukcji szkód
  • ośrodki opiekuńczo-lecznicze, ośrodki opieki paliatywnej, geriatrycznej
  • szpitale, izby chorych
  • programy profilaktyki środowiskowej
  • świetlice socjoterapeutyczne
  • noclegownie i domy dla bezdomnych oraz ofiar przemocy
  • hostele oraz mieszkania readaptacyjne
  • programy readaptacyjne
  • Centra Integracji Społecznej
  • Centra Wolontariatu
 2. Prowadzenie działań w zakresie:
  • aktywizacji społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie, włączenie tych osób w działania organizacji
  • edukacji i szkoleń dla odbiorców i realizatorów prowadzonych programów
  • publikacji i wydawnictw
  • badań w obszarze problemów społecznych
  • organizacji konferencji, seminariów, sympozjów
 3. Prowadzenie działalności gospodarczej wyłącznie dla realizacji celów statutowych
 4. Prowadzenie działań na rzecz integracji członków stowarzyszenia oraz innych aktywności wzmacniających działalność statutową.

R O Z D Z I A Ł III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych
 2. członków honorowych
 3. członków wspierających

§11

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

§ 12

 1. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych dokonuje Zarząd, uchwałą podjętą w czasie pierwszego posiedzenia od chwili złożenia pisemnej deklaracji członkowskiej, zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych.
 2. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

§ 13

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
 2. brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu;
 3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia;
 4. korzystania na takich samych zasadach jak osoby trzecie z:
  1. poradnictwa, szkoleń i imprez, które organizowane są przez Stowarzyszenie;
  2. zaplecza oraz majątku Stowarzyszenia; innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie, za wyjątkiem działań podejmowanych przez niego dla realizacji celów statutowych;
 5. posiadania legitymacji i odznak Stowarzyszenia.

§ 14

Członek zwyczajny Stowarzyszenia zobowiązany jest do:

 1. przestrzegania przepisów prawa, postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
 2. przyczyniania się swoją postawą i działaniami do wzrostu roli oraz znaczenia Stowarzyszenia, a także dbania o jego dobre imię;
 3. dbania o mienie Stowarzyszenia;
 4. aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
 5. regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia.

§ 15

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia oraz akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Członkostwo to ustaje na skutek utraty osobowości prawnej lub zmiany profilu działalności przez członka wspierającego.
 3. Członek wspierający poprzez swojego przedstawiciela ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
 4. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

§16

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Godność członka honorowego nadaje oraz pozbawia Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego.
 4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 17

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia;
 2. śmierci członka Stowarzyszenia;
 3. uchwały Zarządu z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres jednego roku lub nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres dwóch lat;
 4. uchwały Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia;
 5. pozbawienia praw publicznych na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

§ 18

Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia na ręce Zarządu odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

R O Z D Z I A Ł IV

Władze Stowarzyszenia

§ 19

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”;
 2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”;
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 20

Kadencja władz trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 21

W przypadku ustąpienia w czasie kadencji członków władz Stowarzyszenia, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, pod warunkiem, że liczba członków dokooptowanych nie przekracza 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. Walne Zebranie Członków

§ 22

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§ 23

Walne Zebranie członków może być:

 1. zwyczajne
 2. nadzwyczajne

§ 24

 1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz do roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze.
 2. W trybie określonym dalszymi postanowieniami prawo zwołania Walnego Zebrania przysługuje Komisji Rewizyjnej.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy;
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej;
  3. na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia
  4. Walne Zebranie Członków jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności ponad połowy członków uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na ilość obecnych.

§ 25

Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów uczestników Zebrania.

§ 26

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. ustalanie kierunków i programu działalności Stowarzyszenia;
 2. uchwalanie Statutu i jego zmian;
 3. zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 4. wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 5. zatwierdzanie uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu Stowarzyszenia z innych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania
 6. zatwierdzanie sprawozdań finansowych;
 7. ocena działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 8. decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi;
 9. ustalanie wysokości wpisowego oraz składek członkowskich;
 10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
 11. nadawanie oraz pozbawianie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia na wniosek Zarządu;
 12. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz;
 13. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§ 27

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 4 do 7 osób.
 2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa (Przewodniczącego), Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.
 3. Członek Zarządu traci swój mandat w przypadku:
  • ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;
  • zrzeczenia się funkcji;
  • odwołania z funkcji przez Zarząd z powodu systematycznego uchylania się od pracy.

§ 28

 1. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Na podstawie uchwały pełnego składu, Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa a także przez 1/3 członków Zarządu. Prawo żądania zwołania posiedzenia posiada Komisja Rewizyjna.
 4. Zarząd działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.

§ 29

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. zwoływanie Walnego Zebrania;
 2. realizacja uchwał Walnego Zebrania oraz kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia;
 3. ustalanie programów okresowych, planów działalności programowej oraz finansowej Stowarzyszenia;
 4. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;
 5. podejmowania decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia;
 6. reprezentowanie i działanie w imieniu Stowarzyszenia, składanie oświadczeń woli, podejmowania decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań oraz udzielanie pełnomocnictw;
 7. ustalanie regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia;
 8. uchwalanie regulaminów działalności Stowarzyszenia, w zakresie nie zastrzeżonym dla Walnego Zebrania;
 9. tworzenie oraz likwidowanie własnych oddziałów terenowych ijednostek organizacyjnych, w tym prowadzących działalność gospodarczą;
 10. podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania oraz wykluczania członków zwyczajnych i wspierających;
 11. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia;
 12. ustalanie terminów wpłat wpisowego oraz składek członkowskich, a w szczególnych wypadkach zwalnianie z tych opłat;
 13. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji krajowych i międzynarodowych.

§ 30

 1. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora.
 2. Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu. Komisja Rewizyjna

§ 31

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad Zarządem.
 2. Komisja Rewizyjna w zakresie swojej działalności nie podlega Zarządowi ani żadnym innym organom Stowarzyszenia.
 3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być spokrewnieni ani skoligaceni z członkami Zarządu Stowarzyszenia, ani nie mogą pozostawać z nimi w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być w przeszłości skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 7. Członek Komisji rewizyjnej traci swój mandat w przypadku:
  1. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;
  2. zrzeczenia się funkcji.
 8. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.

§ 32

Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Na podstawie uchwały pełnego składu, Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

§ 33

Do obowiązków i praw Komisji Rewizyjnej należy:

 1. obowiązek nadzoru nad organami, oddziałami oraz jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia w zakresie ich działalności, powziętych uchwał, umów, regulaminów i innych aktów, celem wyeliminowania między innymi:
 2. obowiązek kontrolowania, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia;
 3. obowiązek występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień;
 4. obowiązek wnioskowania na Walnym Zebraniu o udzielnie lub odmowę udzielenia absolutorium dla Zarządu;
 5. obowiązek składania sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu;
 6. prawo żądania od członków, pracowników, wolontariuszy oraz władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw;
 7. prawo udziału członków Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym;
 8. prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu;
 9. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków;
 10. prawo zwołania Walnego Zebrania, w razie nie uczynienia tego przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem.

R O Z D Z I A Ł V

Oddziały terenowe i jednostki organizacyjne

§ 34

 1. Zarząd Stowarzyszenia może powołać uchwałą oddział terenowy Stowarzyszenia, na pisemny wniosek przynajmniej 5-cio osobowej grupy członków Stowarzyszenia.
 2. Nazwa, teren działania oraz siedziba odkreślone są przez Zarząd Stowarzyszenia, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju.
 3. Walne Zebranie Członków oddziału wybiera spośród siebie 3- osobowy zarząd oddziału.
 4. Zarząd oddziału wybiera spośród siebie prezesa oddziału terenowego.
 5. Działalnością oddziału terenowego kieruje oraz reprezentuje oddział wobec osób trzecich przewodniczący oddziału terenowego.
 6. Zakres uprawnień przewodniczącego oraz regulamin działalności oddziału terenowego określa w uchwale Zarząd Stowarzyszenia.
 7. Oddział terenowy Stowarzyszenia może uzyskać osobowość prawną.
 8. Kadencja władz oddziału terenowego wynosi 4 lata, a wybory odbywają się przy okazji wyborów do władz Stowarzyszenia według zasad właściwych wyborom władz Stowarzyszenia.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami zastosowanie mają przez analogię zapisy Statutu Stowarzyszenia.

§ 35

 1. Jednostka organizacyjna Stowarzyszenia powstaje na podstawie uchwały Zarządu.
 2. Nazwa, siedziba, cel oraz regulamin działalności określone są przez Zarząd.

R O Z D Z I A Ł VI

Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

§ 36

Źródłami powstania dochodu bądź majątku Stowarzyszenia są:

 1. składki członkowskie;
 2. darowizny, zapisy i spadki;
 3. środki pochodzące z ofiarności prywatnej oraz zbiórki publiczne;
 4. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje);
 5. dotacje, subwencje, granty, kontrakty, środki z funduszy publicznych, zlecenia usług;
 6. dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów.

§37

Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczony jest na prowadzenie jego działalności statutowej.

§ 38

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, zwierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są Prezes oraz członek Zarządu działający łącznie lub Sekretarz oraz członek Zarządu działający łącznie

R O Z D Z I A Ł VII

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 39

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walny Zjazd Członków większością 2/3 głosów przy obecności ponad połowy osób uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwałę o rozwiązaniu się Stowarzyszenia podejmuje Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów, przy obecności ponad połowy osób uprawnionych do głosowania.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjna, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe do Stowarzyszenia, nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz, których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.

Warszawa, 05 kwietnia 2008

Skip to content