ul. Marszałkowska 85   /    00-683 Warszawa  |   Tel: +48 22 400 50 43; 517 933 301

RAPORT 2016/2017

Przedstawiamy Państwu nasz kolejny, czwarty już „leczniczy” Raport. Podobnie jak poprzednie, Raport Rzecznika Praw Osób Uzależnionych 2016-2017, koncentruje się na problemach lecznictwa uzależnień i działań pomocowych, ale ze szczególnym uwzględnieniem tych deficytów systemu opieki, które nie pozwalają skutecznie reagować na wzrost wskaźników wykluczenia społecznego i bezdomności. Zwracamy uwagę, na potrzebę reorganizacji działań środowiskowych, w celu poszerzenia ich zakresu i pełniejszego rozpoznawania potrzeb klientów. Kolejny raz, wskazujemy na rosnącą liczbę starszych, niepełnosprawnych i zarazem samotnych pacjentów programów substytucyjnych, lokując ich potrzeby w kontekście szerszego problemu starzenia się populacji osób uzależnionych, rosnącej gwałtownie liczby przypadków „podwójnego rozpoznania” i deficytu działań opiekuńczych. Stosunkowo dużo miejsca poświęcamy analizie stanu bezpieczeństwa wokoło trudnych w prowadzeniu działalności pomocowych, a także epidemii HCV. Identyfikujemy niezadowalające zaangażowanie organizacji pomocowych w profilaktykę tego zakażenia oraz niską aktywność osób z WZW C, w celu monitorowania choroby i uzyskania leczenia.

Raport odnosi się do wielu problemów ponad lokalnych, ale uchwyconych przez pryzmat dużej aglomeracji miejskiej, jaką jest Warszawa. Przedstawiamy w nim wnioski z działań środowiskowych prowadzonych przez Stowarzyszenie JUMP 93 w tym mieście, a przede wszystkim wnioski z realizacji finansowanych przez gminę zadań w 2016 r. Uzupełniają one wcześniejsze, zebrane i zgłaszane przez JUMP 93 postulaty i rekomendacje, stawiające sobie za cel, optymalizację miejskiego modelu pomocy. Raport odnosi się zarazem do problemów interdyscyplinarnych, tj. tych problemów, dla których rozwiązania konieczna jest współpraca wielu instytucji, w tym wielu instytucji spoza sektora przeciwdziała narkomanii.

Skip to content