ul. Marszałkowska 85   /    00-683 Warszawa  |   Tel: +48 22 400 50 43; 517 933 301

Poradnia terapii uzależnień

Poradnia Terapii Uzależnień Stowarzyszenia JUMP 93 mieści się przy ul. Marszałkowskiej 85 i jest zarejestrowanym podmiotem leczniczym. Oferta Poradni jest skierowana do problemowych użytkowników marihuany, innych przetworów konopi indyjskich, dopalaczy oraz innych środków psychoaktywnych.

Pracujemy w oparciu o zasady redukcji szkód i naszym zadaniem jest pomoc pacjentom w ustaleniu i realizacji ich indywidualnego celu terapeutycznego związanego z używaniem środków psychoaktywnych (abstynencja czy też zmiana sposobu używania). Pojęcie redukcji szkód jest sposobem podejścia do problemu używania narkotyków i zespołem działań praktycznych, zmierzających do zmniejszenia zła, które użytkownicy wyrządzają sobie samym, swoim bliskim i społeczeństwu. Jest to praca z osobą uzależnioną w czasie trwania uzależnienia. Odpowiednie oddziaływania mają na celu nakłonienie osób używających narkotyków do odchodzenia od zagrażających zachowań. Potrzeba prowadzenia programów redukcji szkód wynika z faktu, że znaczna część spośród osób uzależnionych nie chce albo nie potrafi korzystać z programów leczniczych z wymogiem abstynencji, w efekcie czego pojawiają się problemy, których nie daje się rozwiązać za pomocą tradycyjnych oddziaływań.

Podstawowym programem terapeutycznym naszej Poradni jest Candis: indywidualna, krótkoterminowa terapia dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi. Program obejmuje z reguły 10 sesji trwających 90 min. każda, które realizowane są w ciągu od 2 do 3 miesięcy i mają charakter indywidualnych rozmów z terapeutą. Terapia jest bezpłatna.

Program Candis może być narzędziem probacyjnym w myśl Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii, art. 72a: „Jeśli osoba uzależniona lub używająca szkodliwie substancji psychoaktywnej, której zarzucono popełnienie przestępstwa pozostającego w związku z używaniem środka odurzającego lub substancji psychotropowej, zagrożonego karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, podda się leczeniu, rehabilitacji lub udziałowi w programie edukacyjno-profilaktycznym prowadzonym przez zakład opieki zdrowotnej lub inny podmiot działający w ochronie zdrowia, prokurator może zawiesić postępowanie do czasu zakończenia leczenia, rehabilitacji lub udziału w programie”.

Zajęcia w ramach terapii prowadzone są przez certyfikowanych specjalistów terapii uzależnień, którzy odbyli dodatkowo profesjonalne szkolenia uprawniające ich do prowadzenia programu Candis.

Oferujemy również możliwość konsultacji z zakresu uzależnień dla osób uzależnionych, użytkowników narkotyków, członków ich rodzin.

Kierownik Poradni: Aleksandra Łukasiewicz

Obowiązują zapisy telefoniczne: tel. 22 400 50 43

Skip to content