ul. Marszałkowska 85   /    00-683 Warszawa  |   Tel: +48 22 400 50 43; 517 933 301

Zespół

Jacek Charmast – prezes Stowarzyszenia Jump 93, koordynator programów redukcji szkód i readaptacji społecznej, koordynator programu Biura Rzecznika Praw Osób Uzależnionych, członek Komitetu Sterującego Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej, w latach 1996-2009 pracował w programach redukcji szkód Stowarzyszenia Monar (Kraków, Warszawa), w 2002-2004 roku pełnił funkcję Sekretarza Zarządu Głównego Stowarzyszenia Monar.

Wybrane publikacje:

  1. Marek Kotański – człowiek i jego dzieło, Kreator, Białystok 2004 – autor rozdziału
  2. Streetworking – od teorii do praktyki – Pedagogium, Warszawa 2005 – autor rozdziału
  3. Redukcja Szkód – dobre praktyki, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2008 – autor rozdziału
  4. Polityka Narkotykowa, przewodnik Krytyki Politycznej – Krytyka Polityczna, Warszawa 2009 – autor rozdziału
  5. Raporty Rzecznika Praw Osób Uzależnionych – Stowarzyszenie Jump 93, Warszawa 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2020
  6. Budowanie lokalnej strategii przeciwdziałania narkomanii. Podręcznik dla samorządów, Fundacja Praesterno, Warszawa 2018 – autor rozdziału
  7. Informator rzeczniczy – Habitat for Humanity, Warszawa 2020 – autor rozdziału.

Ponadto kilkadziesiąt artykułów w prasie branżowej: MNB, Świat Problemów, Arka, Problemy Narkomanii, Monar Forum, Serwis Informacyjny Narkomania, Serwis Informacyjny Uzależnienia.

jcharmast@politykanarkotykowa.com

rzecznik@politykanarkotykowa.com

Mgr. Aleksandra Łukasiewicz – Psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień i socjolog. Od 20 lat pomaga osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych, pracując m.in. w Stowarzyszeniu MONAR, Polskim Towarzystwie Zapobiegania Narkomanii, Stowarzyszeniu „Solidarni Plus”, obecnie w Stowarzyszeniu „Jump 93”. Ukończyła całościowe, specjalistyczne szkolenie w dziedzinie uzależnienia od narkotyków i w 2006 roku uzyskała Certyfikat Ministra Zdrowia w zakresie specjalisty terapii uzależnień. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób z problemami z obszaru nadużywania substancji psychoaktywnych oraz zaburzeń behawioralnych, wykorzystując między innymi podejście zorientowane na ograniczenie szkód (m.in. Program Ograniczania Picia, Program Candis).

Ukończyła również czteroletnie całościowe szkolenie psychoterapeutyczne przygotowujące do certyfikatu PTP. Szkolenie jest atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Sekcję Terapii Rodzin, a jego program spełnia również kryteria European Association of Psychotherapy. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży oraz terapię rodzin i par. Doświadczenie zdobywała też współpracując z Mazowieckim Centrum Rehabilitacji „Stocer” (Szpital na Barskiej) prowadząc zajęcia i warsztaty dla młodzieży licealnej z zakresu profilaktyki uzależnień i podstaw psychologii oraz obecnie w Warszawskim Szpitalu dla Dzieci „Kopernik” prowadząc terapię rodzin. Odbyła także roczny staż kliniczny na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci w Józefowie, będącego częścią Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii – prowadząc terapię rodzin lub jako członek zespołu reflektującego. Prowadzi też własną praktykę psychoterapeutyczną,

W 2013 roku ukończyła szkolenie w zakresie wykorzystania dialogu motywującego w pracy terapeutycznej. Szkolenie było prowadzone zgodnie ze standardami Motivational Interviewing Network of Trainers. Następnie szkolenie dla realizatorów programu CANDIS, który jest programem krótkoterminowym, wykorzystującym technikę dialogu motywującego. Obecnie kształci się na kierunku seksuologia kliniczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Uczestniczy w konferencjach i szkoleniach psychoterapeutycznych, poddaje się regularnej terapii szkoleniowej oraz superwizji w nurcie systemowym i psychoanalitycznym. Przestrzega Kodeksu Etyczno-Zawodowego terapeuty uzależnień oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin.

Link do profilu na Znany Lekarz

Marta Gaszynska – wice prezes, środowisko pacjentów i użytkowników, w wieku 13 lat uzależniła się od polskiej heroiny (kompotu). Przez 16 lat toczyła walkę ze swoją chorobą. Od 1999 do 2010 przyjmowała metadon, o którym mówi „uratował mi życie i rodzinę – dzięki niemu odzyskałam dzieci”.

Pomysłodawczyni i założycielka Stowarzyszenia JUMP 93. Współpomysłodawczyni i współzałożycielka NZOZ i Poradni Terapii Uzależnień „Warszawski Standard Pomocy” działającej przy Stowarzyszeniu JUMP’93, Edukatorka Profilaktyki Uzależnień II stopnia (certyfikat z 2019 r.) oraz autorka artykułów w wielu publikacjach branżowych, koordynatorka finansowa realizowanych projektów, partnerka i twarz polskiej edycji kampanii „Moje leczenia, mój wybór”. Członkini komitetu założycielskiego Stowarzyszenia „Mar” (Stowarzyszenie Substytucyjnego Leczenia Uzależnień – stowarzyszenie kierowników programów sybstytucyjnych i terapeutów uzależnień), administratorka i koordynatorka punktu pobytu dziennego, liderka środowiskowa, administratorka biura projektów Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej, w latach 2010-2011

Członkini i założycielka Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej. W latach 2010-2014 jedna z jej czołowych działaczek i ekspertek delegowanych przez Polską Sieć Polityki Narkotykowej na Komisje Sejmowe dotyczące prac nad nowelizacja Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, organizatorka i panelistka w pierwszej polskiej konferencji prasowej Pacjentów substytucyjnych „DLACZEGO W POLSCE JEST potrzebny Rzecznik Praw Osób Uzależnionych?”. Współpomysłodawczyni Biura „Rzecznika Praw Osób Uzależnionych”; Członkini Komisji Dialogu Społecznego w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy ds. Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS; ekspert/panelista na szkoleniach dla Więziennych Służb Medycznych. Członkini założycielka pierwszego w Polsce stowarzyszenia pacjentów metadonowych „Wspólna Droga” im. Zbyszka Thielego działającego w 1993 roku przy pierwszym programie metadonowym w IPiN.

mgaszynska@politykanarkotykowa.com 

Paula Celińska Chomiuk – Prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Należała do Kliniki Prawa – Studenckiego Ośrodka Pomocy Prawnej – Sekcji Redukcji Szkód, pisała pracę magisterską dot. prawa narkotykowego u prof. Moniki Płatek. Od 2016 roku, w ramach projektów współpracuje ze Stowarzyszeniem JUMP 93 udzielając porad prawnych dla osób mających problemy związane z używaniem substancji psychoaktywnych i uzależnieniem, przyjmując w Biurze Rzecznika Praw Osób Uzależnionych. Od 2012 roku związana z Polską Siecią Polityki Narkotykowej, gdzie pracuje jako koordynatorka programów profilaktycznych skierowanych do młodych osób używających narkotyków (Fred Goes NET). Prowadzi program redukcji szkód: Centrum Wolontariatu na rzecz Osób Uzależnionych, wraz z wolontariuszami udziela porad prawnych w dwóch największych aresztach śledczych w Warszawie oraz koordynuje dyżury streetworkerskie skierowane do grup najbardziej marginalizowanych.

rzecznik1@politykanarkotykowa.com

Daniel Kamieniecki – terapeuta zajęciowy, streetworker. Absolwent Wydziału Terapii Zajęciowej Medycznego Studium Zawodowego w Działdowie. W 2004 roku uzyskał tytuł zawodowy terapeuty zajęciowego – praca dyplomowa „Oddziaływania terapeutyczne wobec osób chorych na schizofrenię paranoidalną”. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie na oddziałach: psychiatrycznym, neurologicznym i udarowym, rehabilitacyjnym i dziecięcym, w Domu Pomocy Społecznej dla osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi w Uzdowie oraz w placówkach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Powiatowego w Działdowie – Warsztaty Terapii Zajęciowej i Środowiskowe Ognisko Wychowawcze. Wolontariat na oddziale paliatywnym SPZOZ w Działdowie.

Ukończył kilkumiesięczne szkolenie z zakresu redukcji szkód wraz z praktyką zawodową w programie pracy ulicznej zdobywając Certyfikat Streetworkera Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej. Ukończył szkolenie „Edukator Profilaktyki Uzależnień I stopnia” (100 godzin) realizowane przez Fundacja Konstruktywnego Rozwoju. Posiada ponad 5-letnie doświadczenie w pracy w środowisku użytkowników narkotyków.

Telefon do streetworkera 517 088 577

Janusz Śmiałkowski – skarbnik – streetworker – self-adwokat, lider środowiskowy – Ukończone w Holandii liczne szkolenia z zakresu doradztwa, redukcji szkód, pracy środowiskowej, 3 letnie doświadczenie w pracy środowiskowej. Liczne certyfikaty dot. ww. specjalizacji, wydane przez holenderskie instytucje publiczne.

W ramach współpracy z Fundacją Polska Sieć Polityki Narkotykowej:

Agnieszka Sieniawska – absolwentka prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2009 r. prowadziła działania prawne w ramach programu Rzecznika Praw Osób Uzależnionych związane zarówno z pomocą prawną, jak i działalnością zamierzającą do zmiany prawa narkotykowego; autorka dwóch raportów opisujących sytuacje prawną użytkowników narkotyków w Polsce. Brała udział w pracach nad zmianą prawa narkotykowego, którego nowelizacja weszła w życie z grudniu 2011 r. Od 2008 r. koordynatorka programu European Drug Policy Inititive prowadzonego w ramach działalności węgierskiej organizacji Hungarian Civil Liberties Union. Odpowiedzialna za działania merytoryczne Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej

Aleksandra Korcz-Byczek – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ze stowarzyszeniem Jump 93 związana od 2010 roku. W programie Rzecznika Praw Osób Uzależnionych udzielała porad prawnych, sporządzała pisma procesowe oraz monitorowała przestrzeganie prawa wobec osób uzależnionych. Współpracowała przy tworzeniu opracowań prawnych i prowadzeniu warsztatów, brała również udział w działaniach profilaktycznych kierowanych do osób młodych zagrożonych problemem narkomanii.

Skip to content